Regionální rozvoj

Regionální rozvoj a inovace pod Stanem

Hana Štěpánová
Hana Štěpánová

Naší vizí je harmonický, vyvážený a zdravý život lidí v celém našem kraji. Proto v oblasti regionálního rozvoje už 4 roky směřujeme k rovnoměrné a spravedlivé podpoře všech jeho oblastí.

Skládání účtů za volební období 2016 - 2020 - odkaz na stránku

V dalším období budeme více peněz směřovat na rozvojové projekty a Program obnovy venkova, na celoživotní vzdělávání, udržení a rozvoj drobného podnikání a podporu spolkové činnosti a tradic v obcích. Budeme v tom těsněji spolupracovat s partnery v území. Zachováme dostupnost služeb na venkově. Podporujeme ekologické projekty v oblasti úspor energií a hospodaření s vodou a environmentální projekty v obcích. Pro čisté ovzduší budeme pokračovat v kotlíkových dotacích. Chceme vysokorychlostní internet.

Podpoříme ekologické hospodaření a výrobce zdravých potravin

Při přerozdělování krajských dotací budeme více podporovat ty, kteří přemýšlí v souladu s přírodou, uskutečňují své plány v boji s klimatickými změnami a chovají se ekologicky. Podpoříme zemědělce, kteří se věnují šetrnému zemědělství a produkují zdravé potraviny. Cílem je zlepšování kvality životního prostředí v krajích a podpora ohleduplného chování k přírodě, rostlinám a živočichům. Zavedeme odborné poradenství v této oblasti, aby si obce nemusely najímat odborníky samostatně a vše mohly řešit komplexně, v návaznosti na krajinu a její potřeby. Podpoříme nové včelaře a majitele lesů do 50 ha. Budeme pokračovat ve spolupráci s partnery na projektech týkajících se hospodaření s vodou a opětovného využití stavebního a demoličního odpadu.

Dáme větší podporu rozvojovým projektům pro venkov

"Zelenou" máme připravenou pro rozvojové projekty v problémových mikroregionech kraje. Navýšíme prostředky do dotačního titulu Program obnovy venkova (POV). Konkrétní potřeby obyvatel na úrovni obcí podpoříme prostřednictvím Místních akčních skupin (MAS - tzv. malý leader) a mikroregionů. Naši pozornost mají spolky a nestátní neziskové organizace, které se věnují zachování tradic, rozvoji pohybu a celoživotnímu vzdělávání. Zachováme podporu málotřídních škol a dotačně podpoříme místní obchody na venkově, které musí zůstat dostupné. Nadále budeme podporovat pořízení územních plánů a zpracování strategických dokumentů obcí a pořízení pasportizace sítí.

Všechny partnery pozveme k jednomu stolu

Abychom "nastartovali" rovnoměrný regionální rozvoj včetně zjištění potřeb daných regionů, více propojíme k diskuzi u "jednoho stolu" partnery, kteří mají detailnější přehled o potřebách přímo v území. Jsou to Spolek pro obnovu venkova (SPOV), Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR), Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR), Místní akční skupiny (MAS), Mikroregiony a Krajská hospodářská komora. (KHK).

Rozvoj vzdělání a podpora životaschopnosti obcí

Starostům umožníme další systematické vzdělávání, aby uměli ještě více svým občanům poradit a pomoci ve všech životních situacích a mohli efektivněji pracovat pro rozvoj své obce a tím celého kraje.

Obcím budeme směřovat finance na to, aby mohly samy podpořit zajímavé podnikatelské a sociální projekty v jejich začátcích, podpořit vzdělávání v oblasti zdraví, bezpečnosti lidí, v oblasti finanční gramotnosti a pro další smysluplné projekty. Jako lektory případně nabídneme odborníky z Podnikatelského inkubátoru Pardubického kraje.

V oblasti inovací získáme do území kraje dotační peníze ve výši téměř 175 milionů Kč na rozvoj a modernizaci školství, například v podobě vybavení učebními pomůckami především pro technické a zdravotnické vzdělávání.

Dále budeme navazovat novým projektem Smart akcelerátor II., jehož cílem je propojovat podniky, výzkum a školy, a tak vylepšit podnikatelské prostředí v našem kraji. Na projekt získáme dotaci ve výši 30 mil. Kč. Cílem je, aby byl náš kraj parádním místem k životu, kde zůstanou bydlet i děti, které zde vystudují a najdou perspektivu v zaměstnání.

Podporujeme vysokorychlostní internet, podpoříme zefektivnění výstavby vysokorychlostních sítí včetně podpory koncových uživatelů. Podpoříme zřizování dobíjecích stanic pro elektrokola.