Regionální rozvoj, evropské fondy a inovace

Skládání účtů - volební období 2016 - 2020


Čtyři roky má STAN zodpovědnost za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace prostřednictvím mne jako radní. Pardubický kraj na dotacích pořízených odborem rozvoje v tomto období rozdělil či rozděluje do všech oblastí rozvoje života obyvatel kraje. Získané dotace za 4 roky se dotkly 213 projektů o objemu celkových finančních nákladů 10,937 miliard Kč. Většina projektů má podíl peněz z EU cca 80%, projekty na realizaci úspor energie cca 30 %.

Projekty se týkaly

  • Modernizace škol zřizovaných Pardubickým krajem. Podpora šla na opravy budov a úspory energií a jejich vybavení kvalitními pomůckami. Důraz při vybavování učeben a dílen byl kladen na technické a zdravotnické školy a jejich vybavení skutečnými stroji a přístroji. Za 4 roky bylo zahájeno, realizováno, nebo probíhá 88 akcí o celkovém objemu investic 1,554 miliard Kč včetně dotací.
  • Modernizace zdravotních zařízení v oblasti staveb i jejich vybavení. Za 4 roky bylo zahájeno, realizováno, nebo probíhá 26 akcí o celkovém objemu investic 883 milionů Kč včetně dotací.
  • Další přeměny sociálních zařízení, aby se podobaly běžným domácnostem. Za 4 roky bylo zahájeno, realizováno, nebo probíhá 9 akcí o celkovém objemu investic 210 milionů Kč včetně dotací, které získal odbor rozvoje. Žádosti o dotace na měkké projekty si připravuje odbor soc. věcí sám.
  • Financování dalších stovek kilometrů rozbitých krajských silnic II. a III. třídy. Za 4 roky bylo zahájeno, realizováno, nebo je podáno žádostí o dotace na 77 akcí o celkovém objemu investic 7,4 miliardy Kč včetně dotací.
  • Opravy kulturních památek. Za 4 roky bylo zahájeno, realizováno, nebo probíhá 7 akcí o celkovém objemu investic 751 milionů Kč včetně dotací.
  • Oblast zemědělství. Za 4 roky byly peníze z EU využity na 4 akce o celkovém objemu fin, prostředků 7 milionů Kč včetně dotací. (žáby, rizikové analýzy staré ekologické zátěže)
  • Oblast IT. Týkalo se to bezpečnosti komunikační infrastruktury a modernizace infrastruktury pro sdílení dat s obcemi PU kraje. Za 4 roky byly realizovány 2 akce o celkovém objemu investic 198 milionů Kč včetně dotací. Na jedné z nich se ještě pokračuje.

Kotlíkové dotace

Na výměnu starých neekologických kotlů dostali občané kraje takzvané "kotlíkové dotace". Pardubický kraj dosud podpořil více než 4500 žadatelů s celkovou schválenou dotací přes 494 milionů korun. Do konce října 2020 probíhá 5. výzva, ve které je k rozdělení částka 176,4 mil. Z této výzvy bylo již podepsáno s žadateli téměř 800 smluv o poskytnutí dotace.

Podnikatelský inkubátor P-PINK

Jako radní za STAN jsem podpořila založení Podnikatelského inkubátoru P-PINK v roce 2018, jsem předsedkyní správní rady a dále pomáhám s jeho rozvojem. P-PINK slouží podnikatelům, studentům a široké veřejnosti v získávání znalostí, poskytuje možnosti sdílené kanceláře, případně poskytuje místo pro virtuální adresu. Za dva a čtvrt roků existence proběhla řada různorodých akcí. 77 vlastních nebo spolupořádaných s partnerem (CzechInvest, Krajská Hospodářská Komora, sdružení podnikatelů). Proběhly stovky individuálních jednání s partnery a potenciálními i stávajícími klienty podnikatelů i nepodnikatelů. Pro školy cca 30 workshopů za účelem podpory jejich podnikavosti. P-PINK má i účast na přednáškách na univerzitě jako samostatný předmět.

V oblasti inovací jsme získali dotační peníze na projekt I-KAP I., které přinesly do území kraje 89 milionů Kč na rozvoj a modernizaci veškerého školství, například v podobě vybavení učebními pomůckami především pro technické a zdravotnické vzdělávání IT technologií. Dále na zvyšování odborných kvalit pedagogů, výchovných poradců, na pomoc handicapovaným žákům apod.

Dále v inovacích to byl projekt Smart akcelerátor I. Jehož cílem je mapovat a poté zlepšovat podnikatelské prostředí kraje, propojovat podniky, výzkum, školy, a tak propojit kraj jako celek. Pro zjednodušení mohu říci, že by mělo dojít k zlepšení souhry a sladění not mezi školstvím, vědou, výzkumem a praxí. Na projekt jsme získali dotaci ve výši 16 mil. Kč. Cílem je, aby byl náš kraj parádním místem k životu, kde zůstanou bydlet i děti, které zde vystudují a najdou perspektivu v zaměstnání.

Odbor rozvoje pořizuje a aktualizuje územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady Pardubického kraje a zajišťuje metodickou a dozorovou činnost při pořizování těchto dokumentů na úrovni obcí. V červenci 2019 nabyla účinnosti Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) a v současné době se dokončuje pořízení Aktualizace č. 3 ZÚR Pk. Odbor dále zajišťuje průběžnou aktualizaci Územně analytických podkladů (ÚAP) Pardubického kraje a poskytuje metodickou pomoc při zpracování 5. úplné aktualizace ÚAP obcí s rozšířenou působností.

Zavedla jsem novinku "ŠKOLENÍ PRO STAROSTY", KTERÉ JE INSPIRATIVNÍ I PRO DALŠÍ MAS A KRAJE. Školení hradí kraj, pro starosty jsou bezplatná, vyčleněno na moji žádost každoročně 0,5 mil. Kč. Probíhají 4 témata ročně, každé téma vždy na 4 místech kraje. To je ročně 16 akcí. Vzdělaný starosta lépe řídí obec a přinese to ovoce celému území, vzdělaný starosta dokáže lépe pomáhat obyvatelům své obce, poradí si s každou situací. Jaký je starosta, taková je obec, jaké jsou obce, takový je kraj.

Dotace přímo z krajského rozpočtu do území - každoročně

DOTAČNÍ PROGRAM Pořízení územních plánů: Celkem za dobu mého působení radní na Pardubickém kraji bylo podpořeno 68 obcí o finančním objemu 6.341.425 Kč.

DOTAČNÍ PROGRAM Podpora realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech Pardubického kraje. Za mého působení radní na kraji bylo podpořeno 33 příjemců dotace v objemu finančních prostředků 27 173 000 Kč.

DOTAČNÍ PROGRAM Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje. Byl nový titul pro rok 2019 a bude pokračovat, přihlásilo se 5 žadatelů, vyplacená částka je 223 645 Kč.

Jednorázový dotační program na Obnovu pietních míst věnovaných událostem a obětem I. světové války: V r. 2018 byl vytvořen dotační program k oslavě 100. výročí založení republiky na obnovu pietních míst obětem I. světové války. Z tohoto programu bylo vlastníkům válečných hrobů poskytnuto 3.346.815,- Kč na 56 pietních míst. Dále byly financovány z rozpočtu kraje Individuální dotace na zřízení 9 pietních míst věnovaných obětem I. světové války v celkové výši dotace 327 852 Kč.

PODPORA Sdružení místních samospráv, jako radní jsem vyjednala v radě finanční podporu pro oblast Pardubického kraje na existenci koordinátorky ve výši 240.000,- Kč ročně. SMS pomáhá středním a menším obcím.

Intenzivně spolupracuji s Místními akčními skupinami v celém kraji a s dobrovolnými svazky obcí. Podpořila jsem dotace pro nejmenší obce "malý leader", které byly v loňském roce navýšeny. V letošním roce jsem vyjednala zachování dotace i v době úspor kraje (důsledky pandemie).

Odbor rozvoje je garantem regionální stálé konference (RSK) Nyní se aktivně podílím na přípravě nového programového období 21+, i v jiných platformách než v RSK. Na této platformě je důležitá možnost ovlivnění podmínek připravovaných výzev operačních programů nebo národních dotačních programů. Přináším podněty od členů, které jsou zaneseny do dokumentů PK a prezentovány její osobou ve výboru asociace krajů.

Dotace spojená s nemocí COVID-19: Zlaté české ručičky, jaro 2020. V souvislosti s nedostatkem ochranných prostředků byla prostřednictvím mé gesce, tedy prostřednictvím Odboru rozvoje vyhlášena v dubnu výzva vůči podnikatelům, kde kraj nabízel individuální dotace. Podniky a výrobci měli předložit nápad. Peníze budou poskytnuty na vývoj výrobku, na transformaci výroby z původní na jinou. Výsledkem je například vývoj bezdotykového dávkovače na desinfekci, výroba formy na výrobu výtěrových tyčinek, roušky ze speciálních nanovláken a další.

Jsem ČLENOU KOMISE PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A ZEMĚDĚLSTVÍ ASOCIACE KRAJŮ. Zde se připomínkují různé věci napříč kraji, které se týkají všeho z regionálního rozvoje. Osobně jsem oslovila Ministryni Dostálovou a apelovala na to, že je třeba nastavit v rámci MMR program na likvidaci brownfields v PU kraji pro celou oblast s ohledem na rozsáhlost Sudet. Tento dotační program v MMR byl uveden v život.

Jsem členkou výboru při Ministerstvu vnitra, který má na starost sledování a udržování obslužnosti venkova (pošty, obchody, školy....)

Jako radní aktivně spolupracuji se sousedními kraji a s polským pohraničím, konkrétně s Dolnoslezským vojvodstvím, ve všech možných oblastech. Za Pardubický kraj jsem členkou evropského seskupení NOVUM.

Pracovala jsem tak, abychom za STAN splnily své sliby o rovnoměrném rozvoji celého území Pardubického kraje.

Mgr. Hana Štěpánová, radní Pardubického kraje zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.