Tomáš Dubský - Zastávka v Mravíně

05.04.2024

V rámci cest po Pardubickém kraji jsem tentokrát zavítal do obce Jeníšovice, kde v místní části Mravín soukromě podnikají manželé Vinterovi.

Petra se věnuje zemědělství, hospodaří na 11 ha zemědělské půdy. Cca na 4,8 ha se jedná o pěstování dočasných travních porostů na orné půdě, z toho na 1,48 ha byl v loňském roce založen agrolesnický systém. Na části se nachází travní porost s příměsí čekanky a jitrocele, který slouží jako pastvina pro plemenné anglonubijské kozy. Čekanka obsahuje třísloviny, které redukují střevní parazity, má dobré zdravotní a dietetické účinky. Zabývá se chovem a produkcí plemenných anglonubijských koz. Dalších 5 ha pokrývá standardní orná půda, na které je v letošním roce vyset ječmen a lupina úzkolistá, odrůda Boregine. Tato luskovina významně obohacuje půdu o dusík, přispívá k omezování zhutnění půdy a vynáší živiny z půdní hloubky zpět do orniční vrstvy. Proto je výbornou předplodinou. Pěstována je v tomto případě na zrno pro krmné účely. Zbylé plochy jsou trvalé travní porosty a zelený úhor. Na malé ploše je založena okrasná školka, pro produkci školkařských výpěstků a trvalek.

Hodně mě zaujal projekt agrolesnictví, kdy se jedná o první agrolesnickou výsadbu podle loni schválených pravidel MZE (nařízení vlády č. 81/2023 Sb.) na Chrudimsku. Vysazeno bylo v rámci 1,48 ha 148 stromů (habr, dub letní, dub zimní, třešeň, hruškojeřáb – Tatarova hrušeň, javor mléč, javor horský a moruše. Účelem agrolesnictví je rozčlenění velkých půdních bloků, prostupnost krajiny pro zvěř, snižování větrné a vodní eroze, zvýšení biodiverzity krajiny. Výsadba je provedena na vlastních pozemcích.

Jaroslav vede firmu Denivková zahrada, která se věnuje projekci a stavebnímu dozoru zahradních úprav. Dále pěstují a prodávají denivky (cca 1000 druhů).

Hodně mě zaujala i kořenová čistírna, ze které je přečištěná voda použita k zavlažování. Šetrnému využití vody se věnují i v rámci hospodářské činnosti a vybudovali již několik tůní.

Jsem rád, že vyšel čas i na prohlídku Mravína, který s 30 domy patří k urbanisticky nejzachovalejším obcím ve Východních Čechách. Má zcela unikátní zachovalou historickou strukturu. Je navržen na prohlášení za vesnickou památkovou zónu.

Za zmínku určitě stojí i nádherný výhled z přilehlého svahu.

Při návštěvě bylo vidět, jak zemědělství, životní prostředí i vztah k místu, kde žiji mohou fungovat ve vzájemném souladu.

Děkuji za věnovaný čas a přeji hodně úspěchů v další činnosti.

Zdroj: tomasdubsky.cz