Kraj bude aktualizovat koncepci krajského zdravotnictví

12.06.2021

Krajští radní schválili vyhlášení dvou veřejných zakázek pro rozvoj zdravotnictví. První z nich je Střednědobá koncepce zdravotnictví Pardubického kraje - její aktualizace - včetně Akčního plánu a druhou je Koncepce lůžek následné péče v kraji - její aktualizace - rovněž včetně akčního plánu.

"Od budoucích aktualizovaných koncepcí si slibujeme mít přesně popsanou mapu poskytované zdravotní péče v našem kraji, posílit spektrum zdravotní péče a zajistit většího propojení všech oborů činností. Cílem je, aby každý občan našel péči a službu, kterou potřebuje a aby ji měl dobře dostupnou," uvedla náměstkyně pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

"Zpracování obou těchto oborových dokumentů navazuje na naši novou "střešní" Strategií rozvoje Pardubického kraje pro období 2021-27, a to konkretizací koordinace a rozvoje zdravotnických služeb v celém území," uvedl radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr. "Ze zadání jednoznačně vyplývá, co očekáváme a potřebujeme. Je jasné, že najít v dnešní složité době řešení na dlouhodobé problémy ve zdravotnictví není snadné, chceme však držet tempo, eventuálně být stále alespoň o malý krůček napřed," doplnil radní Valtr.

"Rádi bychom rovněž podpořili vysoce specializovaná pracoviště a posílili ta, o kterých víme, že jsou jedničkou ve svém oboru v našem kraji," uvedla náměstkyně pro zdravotnictví Michaela Matoušková. Záměrem je, aby se nejrůznější obory a oblasti zdravotní péče o občany prolínaly rovnoměrně po celém kraji, doplňovaly se a navazovaly na sebe svou dostatečnou obslužností, a to od prenatální péče, přes akutní až po péči paliativní a hospicovou. "Do koncepce se určitě promítne rozvoj péče o pacienty, kteří potřebují léčit zdravotní následky covidu 19. Nabídku možnosti léčby pocovidových onemocnění je možné rozvíjet nejen v nemocnicích akutní, ale i následné péče a odborných léčebných a rehabilitačních ústavech zřizovaných Pardubickým krajem."

Koncepce popíše stav rovnoměrného pokrytí péčí nejrůznějšího typu a rozsahu

Než začneme tvořit onu návrhovou a prováděcí část koncepce, je třeba zpřehlednit území Pardubického kraje hlavně, co se týká pokrytí zdravotní péčí nejrůznějšího typu a rozsahu. To znamená, že nejdříve zjistíme, kde nám chybí specialisté a lidé dalších odborností v rámci akutních nemocnic a krajem zřizovaných příspěvkových organizací, ale i soukromých zařízení a ambulancí. Tento strategický dokument bude navazovat na právě zpracovávanou Revizi strategie rozvoje Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

"Všechny oblasti se musejí propojit a navazovat. Proto přemýšlíme i o vytvoření multidisciplinárních týmů v organizacích zřizovaných Pardubickým krajem a v Nemocnici Pardubického kraje," uvedla Michaela Matoušková a dodala: "Tyto týmy odborníků budou užitečné v tom, že když například budeme hospitalizovat člověka s vážným zdravotním problémem, který se prolíná do dalších různých typů péče a přesahuje i do sociální oblasti, tak můžeme už na začátku jeho zdravotního problému konzultovat návaznou péči a zajišťovat ji v mnohem větší šíři a intenzitě, než doposud. "V rámci koncepce zdravotnictví odborníci následně navrhnou řešení a také jaké aktivity a postupy musíme uplatnit pro to, abychom pro tato místa našli a udrželi lékaře a specialisty. Ti se v území stávají součástí životů obcí a měst, ve kterých svoji praxi a péči vykonávají. "Proto budeme spolupracovat i se starosty a celou samosprávou na pomoci vytvořit zázemí pro ně i pro jejich rodiny, aby mohli a chtěli v daném území zůstat," objasnila náměstkyně Michaela Matoušková.

Zdroj: Pardubický kraj