Cíle našeho nového předsedy výboru pro životní prostředí, venkov a zemědělství

08.01.2021

S předsedou hnutí STAN Pardubického kraje a zároveň novým předsedou výboru pro životní prostředí, venkov a zemědělství v Pardubickém kraji Oldřichem Koblížkem jsme pohovořili o uplynulém období i cílech jako zastupitele.

"Motivují mě nové výzvy, jako změna klimatu, vědecké poznatky, obnovitelné zdroje energie, udržitelnost životního prostředí. Inspirují mě i vlastní zkušenosti a poznatky, proto se budu po kraji dobře dívat. Při řešení problematiky kraje mám v úmyslu jít cestou, stejně jako v minulém volebním období, návštěvami výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Pardubického kraje zajímavých míst, kde jsou dobře vyřešené problémy s krajinou, přírodou, vodou, povodněmi, suchem, odpady a dalšími záležitostmi a jejich propagování na území kraje." shrnuje Oldřich Koblížek.

Jaký byl rok 2020 v rámci hnutí STAN?

"Prakticky celý loňský rok nás provázela "pandemie" čínské chřipky a nouzové stavy, které nám znemožňovaly scházení krajských výborů i celostátního výboru. Většinou jsme všechno řešili on-line. Složitější byla i kampaň před krajskými volbami. Po náročné a zároveň smysluplné kampani "pro zdravý kraj", vedené lídryní Michaelou Matouškovou, získalo naše hnutí čtyři mandáty a stalo se součástí čtyřkoalice vládnoucí Pardubickému kraji. Velkým úspěchem a zároveň obrovskou zodpovědností je pozice náměstkyně pro zdravotnictví, do které se Michaela skvěle obula. Hana Štěpánová byla zvolena předsedkyní majetkové komise, já jsem předsedou výboru pro životní prostředí, venkov a zemědělství a Jiří Hájek místopředsedou výboru pro dopravu. Řada našich aktivních lidí se stala členy dalších výborů Zastupitelstva Pardubického kraje, o čemž se můžete přesvědčit na webové stránce kraje.

Ještě jednou děkuji všem zapojeným v kampani. Krajské volby byly pro naše hnutí STAN velmi úspěšné zvolením hejtmanů ve čtyřech krajích. Zároveň stouply preference hnutí STAN pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na současných 10,5 %.

Jak by jste hodnotil uplynulé čtyři roky ve funkci zastupitele?

"Jako člen Zastupitelstva Pardubického kraje za hnutí STAN jsem po čtyři roky plnil své formální poslání podle slibu, který jsem na začátku volebního období složil. Zároveň jsem se snažil řešit i věci, se kterými se na mě obrátili lidé z regionu, ať už to byly utržené krajnice na silnicích od těžkých kamionů, navážejících kamenivo na přivaděče a budoucí dálnicí D 35, nebo schnoucí stromy a řídnoucí aleje podél krajských silnic nebo zaplevelené příkopy.

Jako největší můj přínos vidím podíl na záchraně zvonu Svatého Vavřince ve stejnojmenném chrámu ve Vysokém Mýtě. Zvon byl ulit v roce 1466 a je chráněn jako movitá kulturní památka. Přežil všechny války a největší požáry a je pravděpodobně nejstarším zvonem v Pardubickém kraji. Jeho poslední řádná údržba proběhla v roce 1898. Zvon a jeho zavěšení bylo značně opotřebované a po konstatování havarijního stavu v roce 2018 byl vydán zákaz jeho používání. Když se na mě obrátili zástupci sdružení "Zvon pro město" a požádali mě, abych jim jako zastupitel kraje pomohl zvon zachránit, neváhal jsem. Zvon Svatý Vavřinec byl obnoven a mně se dostalo cti rozhoupat jeho srdce a třikrát jím symbolicky zazvonit."

Jaké jsou vaše cíle a preference jako předsedy výboru pro životní prostředí, venkov a zemědělství v Pardubickém kraji?

"Nechci nečinně přihlížet a čekat, až bude pozdě, až z kohoutků poteče jen tolik vody, kolik nám jí zahraniční provozovatelé našich vodních zdrojů a vodovodů dovolí spotřebovat a až bude tak drahá, že se budeme bát umýt i nádobí. Navrhnu zákonodárnou iniciativu pro návrat zdrojů vody do rukou českých obcí a měst.

Chci přispět k realizaci účinných opatření pro zadržení vody v krajině, pro vyšší absorpční schopnost zemědělské půdy. Je třeba začít u historických map, z nichž je jasně čitelné, k jakému účelu je každý pozemek určen a jak s ním nakládat. Pokud bude společnost dále ignorovat přirozenou funkci zemědělské půdy a ničit její absorpční schopnost, bude se stále častěji potýkat s povodněmi a suchem a utrácet peníze daňových poplatníků na zbytečná a nákladná opatření. To vyžaduje změnu způsobu hospodaření na zemědělské půdě, vyváženost rostlinné a živočišné výroby, zvýšení podílu pěstování potravinářských a krmivářských plodin nad průmyslovými, a také zvýšení podílu hospodaření agrolesnickým způsobem.

Chci najít a prosadit motivace pro vlastníky půdy a zemědělce ke správnému zacházení s půdou, aby plnila svoji funkci. Jako jednu z možností vidím rozvrstvení daní ze zemědělské půdy podle pěstovaných plodin - zhodnocujících nebo znehodnocujících půdu. Zvýšení podílu pěstování potravinářských plodin nad průmyslovými zvýší podíl regionální české potraviny na trhu a potravinovou soběstačnost.

Mým cílem je i provázanost Pardubického kraje s obcemi a městy, vzájemná informovanost o potřebách a problémech v daných územích pro lepší součinnost při rozvoji méně prosperujících částí kraje. Chci se podílet na aktualizacích rozvojových dokumentů, pokud to bude v oboru životního prostředí a zemědělství potřeba. Rozhodně budu podporovat a pomáhat rozvíjet Regionální strategii adaptačních opatření - ReSAO.

Oldřich Koblížek, předseda výboru pro životní prostředí, venkov a zemědělství v Pardubickém kraji, starosta obce Vraclav, předseda STAN Pardubického kraje