Foto: archiv města Žamberk
Foto: archiv města Žamberk

KOALICE NEZÁVISLÝCH A STAN

Volební program

pro volby do Zastupitelstva města Žamberk v roce 2022

"ŽIVOT JE ZMĚNA"

Vážení spoluobčané,

představujeme Vám volební program KOALICE NEZÁVISLÝCH A STAN, která se v nadcházejících komunálních volbách uchází o Vaši přízeň.


Jsme připraveni nést odpovědnost za splnění tohoto volebního programu, ale také Vám předložit v roce 2026 ke kontrole výsledky naší práce. Pokud Vás volební program "ŽIVOT JE ZMĚNA" zaujme, přijďte prosím 23. a 24. září 2022 k volbám a volte kandidáty KOALICE NEZÁVISLÝCH A STAN. Děkujeme Vám za Vaši důvěru.

Volte číslo 1!


Jaké jsou naše cíle a co od nás můžete očekávat?

 • Nebudeme zvyšovat daň z nemovitostí.
 • Snížíme provozní náklady (spotřebu elektřiny a plynu) ve všech městských objektech maximálním využitím obnovitelných zdrojů (energetický audit).
 • Zrušíme provozování hazardních hracích automatů.
 • Zavedeme slevu 50 % na jízdné v "senior taxíku" pro občany nad 65 let a osoby se zdravotním postižením za účelem dopravy po městě k lékaři nebo na úřady
 • Podpoříme zavedení tzv. startovacích bytů pro mladé rodiny za dostupné nájemné.
 • Zvýšíme jednorázový příspěvek narozeným občánkům z 5 tisíc Kč na 50 tisíc Kč.
 • S vlastníkem Zámeckého parku uzavřeme oboustranně slušnou dohodu o jeho užívání veřejností.
 • Společně s investorem Československou církví husitskou vybudujeme areál kvalitního komunitního bydlení v Kotli; do tohoto projektu začleníme revitalizaci bývalého hotelu Kotel jako bydlení pro seniory.


Bezpečnost občanů a jejich majetku, ochrana před společensky negativními jevy:

 • Budeme zkvalitňovat vybavení stávajících, především sídlištních dětských hřišť.
 • Ve spolupráci s Policií ČR, Městským úřadem a školskými zařízeními prohloubíme výchovu dětí v rámci programu BESIP.
 • Prosadíme vybudování dopravně-bezpečnostních prvků (ochranné ostrůvky, zvýšené křižovatky, chodníkové přejezdy) tam, kde to bude účelné.
 • Zasadíme se o vrácení objektu hasičské zbrojnice ve Vrbí zpět do vlastnictví Sboru dobrovolných hasičů, resp. města.
 • Budeme zvyšovat akceschopnost Jednotky požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů a finančně podpoříme další rozvoj SDH, hasičského sportu a hasičského muzea v kasárnách.


Ekonomika, finance, dotační zdroje:

 • Prosadíme, aby veškeré finanční transakce města, městských podniků a příspěvkových organizací byly veřejně identifikovatelné, a to od rozpočtového určení, až ke konkrétním smlouvám a fakturám. Za tímto účelem rozšíříme tzv. rozklikávací rozpočet, v němž bude možné peněžní toky sledovat a v jakékoli fázi připomínkovat.
 • Přepracujeme stávající bezobsažný Strategický plán města.
 • Zavedeme novou koncepci provádění výběrových řízení se zveřejňováním zadávacích podmínek a výsledků výběrových řízení na internetu a umožníme občanům účast na jednání výběrových komisí u zakázek nad 250 tisíc Kč.
 • Zvýšíme objem získaných dotačních zdrojů z Evropské unie, ze státního rozpočtu a od Pardubického kraje.
 • Výnosy z pronájmu městského majetku budeme v celé výši reinvestovat zpět do jeho obnovy.


Investice, podpora podnikání:

 • Uspořádáme architektonickou soutěž: "Revitalizace Masarykova náměstí a Náměstí Gen. Knopa"; nejlepší projekt bude vybrán občany města v anketě.
 • Budeme aktivně nabízet podnikatelům k využití plochy vymezené územním plánem a podporovat je při realizaci jejich investic na území města.
 • Budeme pokračovat v regeneraci objektů, v nichž sídlí školská zařízení zřizovaná městem, městské podniky a organizace (včetně hracích prvků pro děti na zahradách MŠ).
 • Obnovíme jednání s Ministerstvem financí a Ministerstvem školství o přidělení dotace na realizaci projekčně připravených modernizací ZŠ 581 (stravovací zařízení, učebny v podkroví) a ZŠ 743 (plavecká učebna 25x10).
 • Zajistíme majetkovou a investiční přípravu pro výstavbu rodinných domů ve vybrané lokalitě.
 • Zavedeme systematickou správu a údržbu silnic a chodníků dle pasportizace.
 • Doplníme městský mobiliář o kvalitní stojany na kola na frekventovaných místech.
 • Rozšíříme parkovací plochy (zejména na sídlišti U žirafy a U polikliniky).
 • Budeme jednat s majiteli opuštěných a chátrajících objektů (Valáškův mlýn, pekárna v Nádražní ulici atp.) s cílem najít pro ně vhodné využití.
 • Prosadíme opravu komunikací Tyršova a Draha.
 • V souladu s platným územním plánem prosadíme urychlené vybudování obchvatu města s cílem odklonit kamionovou dopravu z Masarykova náměstí a ul. Kostelní.
 • V rámci komunitního plánování budeme pokračovat v projektu "Bezbariérové město".
 • Ve spolupráci s městským architektem nabídneme prostranství před Finančním úřadem soukromým investorům k výstavbě bytů, občanské vybavenosti a podzemních garážových stání.
 • Zasadíme se o dobudování kanalizace na podměstí.
 • Umožníme další rozvoj letiště podporou aktivit soukromých subjektů.

Ochrana životního prostředí, nakládání s odpady:

 • Se zapojením dotace zdokonalíme systém třídění odpadů.
 • Vybudujeme "neviditelné" podzemní kontejnery na tříděný odpad s cílem zlepšit kulturní a estetický dojem Masarykova náměstí.
 • Prostřednictvím adresných grantů podpoříme zadržování dešťové vody v krajině a její následné použití k zalévání či splachování (domácí nádrže, rezervoáry apod.)
 • Budeme pokračovat v kultivaci veřejných ploch a zeleně.

Otevřenost a zapojení občanů:

 • Podpoříme konání místních referend, anket, průzkumů a občanských setkání. Každé velké rozhodnutí by mělo být podpořené samotnými občany a my se budeme vždy ptát na váš názor.
 • Zavedeme systém podávání podnětů občanů směrem ke správě města, a především zpětnou vazbu, aby byl občan informován o krocích, které se v dané věci dějí a dít budou.
 • Umožníme občanům registrovat svoje dotazy pro jednání Zastupitelstva města.

Smart City (živé město):

 • Budeme prohlubovat proces digitalizace správy města, s cílem zjednodušit občanům vzájemný kontakt s Městským úřadem.
 • Zavedeme jednotný informační systém města, který kromě webové prezentace bude poskytovat i otevřená a strojově čitelná data.
 • Podpoříme sdílení informací třetích stran (hlášení o odstávkách sítí, pořádání sportovních a kulturních akcí apod.
 • Zavedeme veřejně přístupný sdílený kalendář akcí, s cílem umožnit jakémukoliv subjektu poskytovat informace o kulturních, sportovních nebo společenských akcích na jednom přehledném místě a veřejně sdílenou mapu s informacemi o zajímavých místech ve městě, tipy na výlety po okolí, dobré restaurace, ubytování apod.
 • Zřídíme dostupnou veřejnou wi-fi na frekventovaných místech města.
 • Budeme modernizovat veřejné osvětlení osazováním svítidel s pohybovými senzory na jejich stmívání, když se v jejich blízkosti nikdo nepohybuje s cílem dosáhnout úspor ve spotřebě el. energie.

Sociální věci a zdravotnictví:

 • Prostřednictvím adresných grantů budeme podporovat terénní pečovatelskou službu nákupem zdravotních pomůcek (antidekubitní matrace, toaletní židle, chodítka, vozíky, sedačky do vany apod.).
 • Ve spolupráci s MěÚ se zaměříme na cílenou péči o osamělé a sociálně slabé občany.

Školství, kultura, sport a cestovní ruch:

 • Budeme podporovat pořádání kulturního festivalu "Orlická brána".
 • Vypracujeme jasná, spravedlivá a stabilní pravidla pro poskytování dotací na podporu kulturních a sportovních aktivit. Zjednodušíme dotační systém pro subjekty pracující s dětmi a mládeží (žádné zbytečné "papírování"). Zároveň budeme klást důraz na transparentnost a efektivní využití svěřených prostředků. Zlepšíme zpětnou vazbu směrem k žadatelům o dotace tak, aby bylo zřejmé, z jakého důvodu jim byla žádost ponížena, případně zamítnuta.
 • Budeme pokračovat v péči o kulturní památky města a spolupodílet se na opravách kulturních památek v rámci státního programu regenerace městské památkové zóny.
 • Trvalou pozornost budeme věnovat našemu historickému dědictví, regeneraci sbírkového fondu Městského muzea a popularizaci významných osobností a událostí spojených s historií města.
 • Budeme podporovat rozvoj školní, kulturní a sportovní výměny v rámci existujících mezinárodních partnerských kontaktů.
 • Budeme dál rozvíjet Žamberskou akademii volného času.
 • Doplníme herní prvky areálu Pod Černým lesem o DiscGolf hřiště.

Úřad a služby pro obyvatele města:

 • Budeme pokračovat v optimalizaci počtů zaměstnanců Městského úřadu zapojením do porovnávacího procesu měst s rozšířenou působností (benchmarking).
 • Obhájíme ISO kvality a ISO bezpečnosti Městského úřadu.
 • Zvýšíme kvalitu poskytovaných služeb zavedením nových prvků komunikace mezi Městským úřadem a občany (rozšíření rezervačního systému u vybraných agend, podávání aktuálních informací o jednotlivých úkonech spojených s podáním apod).