Tomáš Dubský - ŽIVOTNÍ PROSTOR - Životní prostředí

20.09.2021

Jak jsem slíbil minulý týden, tak moje dnešní téma směřuje na životní prostředí . S dotazem na ŽIVOTNÍ PROSTOR jsem oslovil Mgr. Vlastimila Peřinu, vedoucího správy CHKO Železné hory.

S panem Peřinou dlouhodobě spolupracujeme a určitě je to člověk na správném místě. A jak tedy zněla jeho odpověď:"Voda a lesy. To jsou dvě důležitá, spolu související témata, ke kterým bychom měli všichni směřovat svojí pozornost. Společnost si to již uvědomuje a otázka, jak nejlépe hospodařit s vodou v krajině nabývá na významu. Základem by mělo být zadržet vodu co nejblíže tam, kam naprší. Každá mokřadní plocha, každý strom, fungují díky ochlazování výparem jako přirozená klimatizace. Tam, kde je to možné, bude třeba omezovat funkci melioračních odvodňovacích soustav, což zásadně zlepší stav krajiny v suchých obdobích a zároveň sníží rizika ničivých povodní v případě náhlých přívalových dešťů.

Pozitivně v této otázce vnímám i spolupráci se zemědělci, kdy se snažíme hledat řešení a alespoň někde navrátit loukám jejich plnohodnotné funkce.Co se týče lesů, důležité je pěstovat lesy druhově pestřejší a volit přírodě blízké postupy. Díky vyšší nadmořské výšce je výhodou Vysočiny, oproti nížinám, příznivější klima s vyšším množstvím srážek a nižší teplotou.

Zdejší krajina je mimořádně zachovalá, to dokládá i velké množství přírodních rezervací. Je třeba toto brát jako velký závazek a začít realizovat konkrétní účinná opatření na zmírnění dopadů klimatické poruchy a přestat o těchto věcech pouze mluvit."

Co k tomu dodat. Velké poděkování za čas a příslib možné přednášky na toto zajímavé téma. Takže chraňme si naší přírodu a zachovejme ji v této krásné podobě i pro následující generace. A příště se společně podíváme na zemědělství.