„Obce a jejich prosperita patří k mým prioritám,“ říká radní Hana Štěpánová

18.05.2020

Rada Pardubického kraje sáhla k úsporám a usnesením z 27. dubna 2020 zrušila některé dotační programy Pardubického kraje pro rok 2020. Zároveň rozhodla o snížení celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných na Program na podporu kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2020 a spoří i v dalších kapitolách krajského rozpočtu. Naše starosty zajímá proč, a proto jsme krajskou radní Hanu Štěpánovou pořádali o vysvětlení:

"Pardubický kraj měl dobře připravený rozpočet. Po "vpádu koronavirové krize" se ukázalo, že není potřeba výrazně omezit transfer finančních prostředků do území kraje. V první fázi jsme při jednání Rady zvažovali, že se budou muset udělat radikální škrty v dotacích pro obce a města a další organizace. Ukázalo se, že stačí, když si kraj udělá rezervu 150 milionů Kč. Ale i tu je třeba najít v krajských zdrojích."

Dotace kraje v době koronavirové budou zeštíhlené. Jaký je váš osobní pohled na tyto škrty?

"Mně se škrty nelíbily, stejně jako ostatním kolegům. Snažila jsem se, aby zůstalo co nejvíce peněz pro obce, především pro malé obce. Bylo mě slyšet a moje rozhodovací síla je 1/9 rady. Všichni radní jsme museli najít řešení a peníze ve spolupráci podržet pro potřeby Pardubického kraje, i když to bude pro potencionální příjemce dotací bolestivé.

O jaké potřeby kraje jde?

Zde bych chtěla zdůraznit, že nejde "jen" o prostředky na nákup a distribuci zdravotních pomůcek, ale zejména o vytvoření dostatečné finanční rezervy na pokrytí finančně náročných projektů Pardubického v roce 2020 a dalších. V následujícím období se totiž očekává výrazný propad příjmů kraje i obcí. Obce se budou muset chovat podobně a omezit některé výdaje. Když nebudou peníze na zasmluvněné akce, hrozí sankce, vracení evropských dotací a podobně, což by mělo výrazně negativní dopad na celý kraj.

Pokud by kraj zastavil investice, následoval by propad regionálního podnikání.

V tuto chvíli se nedá odhadnout, jak velký propad příjmů bude, proto se jako samospráva musíme zabezpečit dostatečnou rezervou. Pokud by kraj zastavil investice, následoval by propad regionálního podnikání. Firmy již se zakázkami počítají, anebo mají možnost zakázky získat. Bezproblémově musí fungovat školy, sociální ústavy, nemocnice, zachován musí být i dostatečný rozsah autobusové a vlakové dopravy. Prostředky se tedy hledají napříč všemi gescemi tak, aby nebyl ohrožen chod kraje.

Na co se tedy obce musejí připravit?

Bohužel v letošním roce musí kraj omezit celou řadu dotačních programů. Mou snahou je, aby obcemi oblíbený Program na obnovu venkova zůstal alespoň v objemu 30 milionů korun. Původně bylo připraveno celkově 66,5 milionů korun. Prosazovala jsem, že Programem obnovy venkova podpoříme investiční činnost v obcích do tisíce obyvatel, jejichž rozpočtové možnosti jsou malé. Mojí prioritou, že i nadále zachováme dotace na fungování vesnických prodejen, které jsou v této době ještě potřebnější než kdy jindy. Plně za STAN podporuji i dotace na ekologickou výchovu, záchranné stanice, vodní hospodářství či pro začínající včelaře. Kladně jsem se vyjadřovala k zachování dotací na ochranu našeho životního prostředí, kam lze zařadit dotace na boj s kůrovcem a opatření související se suchem.

Venkov, obce a jejich prosperita patří k mým prioritám a hlasitě je zdůrazňuji. Na poradě 18. 5. jsem opětovně žádala o podporu dotací z Programu obnovy venkova pro Místní akční skupiny. Odsouhlasili jsme 5 miliónů korun.

A co se konkrétně dotklo vaší kapitoly regionálního rozvoje a inovací?

Co se týče mé gesce regionálního rozvoje, zde jsme zrušili dotace na územní plány, rozvojové dokumenty a na rozvojové projekty v problémových mikroregionech. Je mi to líto a soucítím se starosty obcí, kterých se to dotklo. Tyto peníze - 7,2 milionu korun - byly použity na bleskové dotace na podporu vývoje technologií a prostředků ochrany proti koronaviru, které budou upotřebitelné i v době "nekoronavirové". Na kompenzaci některých naléhavých nespecifikovaných potřeb v území se mi podařilo získat peníze na individuální dotace ve výši 3,9 miliónu Kč.

Jak je použijete?

Použiji je uvážlivě a pokud možno spravedlivě jako radní, která zná dobře své území a trvale komunikuje se starosty obcí a ví o jejich potřebách. V současné době jsem kontaktovala všechny obce, které byly nějakým způsobem zasaženy nezískáním dotací z mé gesce. Domlouvám se s nimi a peníze jako kompenzaci dostanou z individuálních dotací (ID) na nějakou jinou akci, která je pro ně palčivá. Se šesti starosty jsem se domluvila, že z ID bude podpořen i jejich územní plán, pokud to bude schváleno radou a zastupitelstvem.

Na závěr bych chtěla říci, že v současné situaci se budeme muset uskromnit všichni. Domácnosti, obce, kraje i stát. Osobně jsem jako radní Pardubického kraje hovořila s desítkami starostů, kteří v naprosté většině vyjádřili k nutnosti škrtů pochopení. Svědčí to o jejich nadhledu a zkušenosti se sestavováním rozpočtů u nich v obcích. Z logiky věci vyplývá, že i v menším uskupení, jako je rodina, musí v případě finančního útlumu hledat zdroje uvnitř. Ponechá a podrží si nutnou "kupku" peněz na zajištění základního chodu, teprve poté uvolní částky na pořízení věcí, které lze odložit na příští rok. Na stejném principu fungují obce a kraj a všichni se musí chovat jako dobrý hospodář. Mé další kroky a činy budou směřovat v souladu s prioritami STANu ku prospěchu všech obcí v celém kraji s důrazem na malé obce do 1000 obyvatel.

STAN pro Pardubický kraj