Doprava a infrastruktura

Zdravá doprava a dostupnost pod STANEM

Jiří Hájek
Jiří Hájek

Naší vizí je dostupný, průjezdný a bezpečný Pardubický kraj ve všech svých částech. Obchvaty měst a obcí jsou pro nás prioritou. Budeme pokračovat v opravě krajských silnic a zlepšíme komunikaci s obcemi při plánování těchto prací. Návštěvníci i obyvatelé Pardubic musí mít kde zaparkovat a dostat se na úřady a do nemocnice. Krajským městem musíme mít možnost projet jako po másle. Naším cílem je vytvoření integrovaného plánu dopravy pro krajské město Pardubice a okolí - propojení modrých (krajských) a červených (městských) autobusů. Podporujeme dopravní obslužnost i do sousedních krajů.

Obchvaty měst a obcí a bezpečná doprava jsou pro nás prioritou

Pro bezpečí obyvatel měst přetížených dopravou logicky podporujeme i všechny potřebné přivaděče k D 35 a obchvaty měst, na nichž kraj spolupracuje s Ředitelstvím silnic a dálnic. V rámci bezpečnosti silničního provozu na D35 se zasadíme o vybudování dálničních stanovišť složek zdravotnické záchranné služby.

Přes zákonodárnou iniciativu hejtmanství budeme prosazovat taková opatření, abychom zamezili vjezd tranzitní nákladní dopravy na silnice II. a III. tříd. Podpoříme další úseky "tichého krytu komunikací" tak, abychom snížili hlukovou zátěž obyvatel kraje.

Podpoříme bezpečnost na silnicích budováním dalších bezpečných přechodů pro chodce a informačních tabulí u silnic a cest. Pomůžeme starostům s dopadem nákladní dopravy na život obyvatel obcí a měst.


Čistší, sjízdné a dostupné krajské silnice II. a III. tříd

Kvalitní dopravní cesty jsou základem bezpečí a rozvoje regionu. Trváme na tom, aby peníze, které stát vzal hejtmanství na správu silnic II. a III. tříd, zase vrátil. Dostatek financí nám umožní lépe o ně pečovat, uklízet je a kvalitněji a trvanlivěji je opravovat - STOP jejich záplatování.

Zlepšíme komunikaci kraje s obcemi a městy při výstavbě a opravách krajských silnic.

Toto budeme připravovat "od jednoho stolu" a ve spolupráci tak, abychom sladili potřeby kraje s potřebami obcí a aby se stavby nekřížily, neprotahovaly a zbytečně dlouho neomezovaly život občanů. Jako samozřejmost bereme vytvoření přehledu stavu silnic a mostů v majetku kraje, abychom mohli sestavit smysluplný plán jejich oprav.

Krajské město musí zůstat průjezdné

Pardubice čeká v blízké budoucnosti masivní výstavba developerských bytových komplexů, stavba obrovského nákupního centra před hlavním nádražím a další velké stavby. Ty silně ovlivní v současnosti obrovskou intenzitu dopravy v krajském městě. Chceme, aby obyvatelé i návštěvníci Pardubic měli možnost dopravit se pohodlně do jeho centra a tímto centrem projet.

Budeme prosazovat aktivnější spolupráci s magistrátem Pardubic s důrazem na to, aby se obyvatelé kraje rychle dostali do Pardubické nemocnice, do úřadů a institucí v centru. Například tím, že znovu otevřeme otázku vybudování parkovacího domu v areálu Pardubické nemocnice.

Férová, zdravá a k přírodě šetrná dopravní obslužnost

Veřejná doprava musí reagovat na potřeby občanů kraje i obcí a měst. Podpoříme a zlepšíme spolupráci hejtmanství s Dopravním podnikem města Pardubice v příměstské dopravě, abychom zlepšili dostupnost obyvatel z obcí kolem Pardubic. Naším cílem je vytvoření integrovaného plánu dopravy pro krajské město Pardubice a okolí - propojení modrých (krajských) a červených (městských) autobusů.

V krajské dopravě budeme podporovat dopravní obslužnost i do sousedních krajů - například zavedením integrovaných tarifů do krajů Středočeského, Vysočina a dále také Olomouckého kraje. A to jak v železniční, tak v silniční dopravě.

V autobusové dopravě podporujeme využití nízkokapacitních a školních autobusů. Při zadávání veřejných zakázek v železniční dopravě budeme přednostně trvat na tom, aby dopravce zapojil elektrické lokomotivy tam, kde je dokončená elektrifikace trati. Doprava je jedním z největších příčin znečištění ovzduší, a proto podpoříme projekty založené na ekologických, pro přírodu šetrných technologiích (například vodíkových).

Pro zdravý pohyb i prostředí

Pro cyklisty a koloběžkáře chceme vybudovat páteřní sítě cyklostezek, včetně propojení do sousedních krajů a do významných turistických center. Pro zdravé životní prostředí je důležité moci se bezpečně dopravit do práce a do školy na kole, na koloběžce i na in-line bruslích. Proto finančně podpoříme menší lokální cyklostezky propojující menší sídla. Naším záměrem je vybudovat síť dobíjecích stanic pro elektrokola a drobných servisů pro cyklisty u úřadů, nemocnic a škol. Podpoříme další budování bezbariérových přístupů turistický atraktivních míst v celém kraji.