Životní prostředí

Zdravý vztah ke krajině pod STANEM

Oldřich Koblížek
Oldřich Koblížek

Podpoříme zemědělce a farmáře vyznávající tradiční ekologické zemědělství, výrobce zdravých lokálních potravin, chovatele dobytka a pěstitele plodin bez chemie a konzervantů.

Uvedeme do života opatření pro ochranu vody a krajiny a pro obnovení správné funkce zemědělské půdy. A budeme (se) v ochraně krajiny vzdělávat.

STAN pro zdravou krajinu

Pardubický kraj je krajem zemědělským s rozmanitou krajinou a přírodním bohatstvím. Podpoříme starosty obcí a jejich obyvatele ve všech aktivitách vstřícných k půdě a krajině. Cílem je zamezení výstavby obrovských hal pro překládku zboží a logistických center na zemědělské půdě. STAN ve vedení kraje zajistí profesionální poradenství obcím i soukromníkům ke zpracování územních plánů a koncepci uspořádání krajiny, k řešení pozemkové úpravy a využití systému ekologické stability.

Uvedeme do života opatření pro ochranu vody a krajiny

STAN při přerozdělení krajských dotací klade důraz na granty pro projekty, které se věnují boji s klimatickými změnami. Zasadíme se o obnovu vysychajících pramenů, vodních toků a hrází, odstraňování nevhodných napřímení vodních toků a jejich vrácení do původních meandrujících koryt. Podpoříme obnovu a zakládání rybníků. Pro zadržení vody v krajině využijeme nové dotační programy. Finančně podpoříme jednoduché přírodní čištění odpadních vod, například kořenovými čistírnami, dočišťovacími rybníčky a nádržemi s nižšími investičními a provozními náklady, čímž dojde k nižším nákladů na stočné pro obyvatele.

Podporujeme změnu přístupu ke krajině

STAN prohloubí svůj projekt obnovy polních cest "1000 a jedna cesta pro krajinu". Podpoříme tak obnovu historických cest, umožňujících pěší průchod krajinou, posílíme protipovodňovou a protierozní funkci krajiny. Obnovíme i prořídlé a zanedbané aleje stromů kolem silnic.

Podpoříme obnovu a zakládání nových mokřadů, tůní, rybníků, větrolamů, remízků a péči o lesy s vhodnou druhovou skladbou dřevin lépe odolávajících suchu a kůrovci.

Podpoříme místní zemědělce a farmáře a obnovení funkce zemědělské půdy

STAN podporuje šetrné a ekologické zemědělství a výrobu zdravých lokálních potravin bez chemie a konzervantů způsobujících alergie a civilizační nemoci. Budeme prosazovat zavedení systému podpory zemědělců, kteří obhospodařují menší půdní celky a využívají organická hnojiva. Dotačně podpoříme potravinářské plodiny i místní pěstitele ovoce a zeleniny a výrobce potravin, a tak podpoříme i potravinovou soběstačnost kraje.

A budeme se v ochraně krajiny vzdělávat

STAN pro Kraj zpracuje kvalitní a přitažlivou osvětu, výchovu a vzdělávání v oblasti životního prostředí pro občany a školy. Zasadí se též o více center Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO).