Radní schválili dvě aktualizované koncepce krajského zdravotnictví

13.09.2022

V pondělí 12. září Rada Pardubického kraje jednohlasně odsouhlasila dva důležité dokumenty z oblasti zdravotnictví. Prvním je aktualizace Střednědobé koncepce zdravotnictví Pardubického kraje, jejíž součástí je Akční plán. Druhý materiál, který prošel schvalovacím procesem, je aktualizace Koncepce lůžek následné péče v Pardubickém kraji s Akčním plánem.

U obou dokumentů došlo k aktualizacím, protože Střednědobá koncepce zdravotnictví Pardubického kraje pochází z roku 2010 a Koncepce lůžek následné péče v Pardubickém kraji byla připravena v roce 2013. Upravené koncepce jsou sestaveny pro období 2022 až 2030 a reflektují klíčové existující zdravotnické dokumenty na národní a krajské úrovni, zejména Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030. Koncepce budou podkladem pro zmapování dostupnosti zdravotních služeb v regionu a jejich cílem bude i zkvalitnění péče o nemocné při stabilizaci ekonomiky jednotlivých zařízení a krajského zdravotnictví jako celku.

"Střednědobá koncepce zdravotnictví obsahuje od preventivní péče také péči primární, ambulantní, akutní, následnou a dlouhodobou péči, doplněnou péčí rehabilitační, lázeňskou a v neposlední řadě paliativní. Koncepce se nezabývá jen krajem zřízenými organizacemi, ale zdravotnictvím jako celkem. Zdravotní síť je v ní analyticky zmapována napříč celým krajem, dokument také poslouží pro návrhy legislativních změn a zároveň bude podpůrným prostředkem pro zdravotní pojišťovny při rozhodování o pokrytí zdravotními službami. Neméně důležitým cílem je i propojení oborů v oblasti zdravotní péče tak, aby byly v kraji dostupné a poskytovaly kvalitní zdravotní služby," vysvětluje důvody aktualizace dokumentů Michaela Matoušková, náměstkyně hejtmana zodpovědná za zdravotnictví.

Práce odborné skupiny vedené náměstkyní hejtmana a krajským odborem zdravotnictví začaly již v polovině prosince loňského roku a skončily letos v srpnu. "V souvislosti se zpracováním všech dat jsem organizovala další specializovaná jednání ke všem nově zpracovávaným oborům, zejména pak k paliativní péči, kterou naše koncepce rozvíjí více dopodrobna. Jako důležité vnímám propojení zdravotně sociálního pomezí, a proto byla jednání konzultována i s radním pro sociální oblast Pavlem Šotolou. Kvůli tvorbě dokumentu jsme měli také řadu jednání s řediteli zdravotních služeb a dalšími odborníky," dodala Michaela Matoušková.

Zpracování obou dokumentů je součástí aktivit projektu "Zefektivnění řízení Pardubického kraje v samosprávných oblastech prostřednictvím tvorby strategických dokumentů a vzděláváním projektového řízení", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014481, spolufinancovaného z Operačního programu zaměstnanost (OPZ).

Zdroj: Pardubický kraj