O dopadech novely jednali zástupci kraje a nemocnice na Ministerstvu zdravotnictví

25.11.2023

Zástupci Nemocnice Pardubického kraje a Pardubického kraje se na MZČR účastnili jednání ve věci novely zákoníku práce. Cílem setkání s řediteli legislativních odborů MZČR a MPSV bylo upozornit na problémy, s nimiž se v důsledku aktuální i připravované podoby zákoníku práce budou potýkat zejména malé nemocnice. Účastníci schůzky se domluvili na vzájemné spolupráci při pokračování legislativního procesu novelizace zákoníku práce.

V Pardubickém kraji je pět nemocnic akutní lůžkové péče. Minimálně tři z nich mohou mít do budoucna problém se zachováním stávajícího objemu zdravotních služeb. Legislativní změny v zákoníku práce v kontextu dalších v současnosti platných zdravotnických regulativů totiž můžou způsobit, že nemocnice nebudou schopny poskytovat takovou škálu služeb, jako je tomu dnes. Do budoucna to může mít vliv na pacienty ve spádových oblastech jednotlivých nemocnic, a to nejenom v Pardubickém kraji..

"V programovém prohlášení Pardubického kraje na toto volební období je jasně deklarováno, že máme zájem na zachování všech pěti našich nemocnic, a to ve stávajícím režimu provozu. Vývoj v oblasti novelizace zákoníku práce však dával tušit, že minimálně pro některé z nich může být splnění zákonných podmínek do budoucna velmi problematické. Po dohodě s vedením krajských nemocnic jsem proto na čtvrtek 23. listopadu iniciovala schůzku na Ministerstvu zdravotnictví, kde jsme naše obavy představili ředitelům legislativních odborů MZČR a MPSV," říká Michaela Matoušková, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví.

Jednání se kromě ní zúčastnili také zástupci Nemocnice Pardubického kraje. "Nově vznikající legislativní úpravy zákoníku práce, do které výrazně promlouvá Sekce mladých lékařů ČLK, komora jako taková a zdravotnické odbory, můžeme považovat za jakýsi počátek snahy o systémovou změnu českého zdravotnictví. Nemocnice však nejsou homogenní celek. Fakultní nemocnice je úplně jiný organismus než nemocnice malá. Liší se vybavením, strukturou poskytované péče, ale hlavně počtem vzájemně zastupitelného personálu a jeho celkového složení. Současné kroky mohou bez přihlédnutí k těmto specifikům vést až k neřízené restrukturalizaci právě malých nemocnic," vysvětluje Tomáš Gottvald, generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje, proč bylo důležité na tento problém upozornit gesční ministerstvo samostatně.

Novela novely je v současné době v Poslanecké sněmovně, legislativní proces však bude podle všeho pokračovat i po 1. 1. 2024, kdy by měla vstoupit v platnost nová úprava. "Budeme se snažit, aby zákon myslel i na malé nemocnice. Zástupci ministerstva naše připomínky vyslechli, v řadě věcí nám dali za pravdu a přislíbili, že pro další připravovanou legislativní úpravu zákoníku práce s námi budou počítat jako s jedním z partnerů," doplňuje na závěr Michaela Matoušková.

Zdroj: Pardubický kraj